תנאי השתתפות ביריד

תנאי השתתפות וחוזה התקשרות למציג ביריד


א. המארגנים יקצו לנרשם בהתאם לסוג התצוגה שהוזמן על ידו את הציוד המרכיבים והאביזרים הסטנדרטיים המפורטים בסעיף ב' להלן:ב. מפרט הציודים והאביזרים שיקבל המציג בהתאם לסוג תצוגתו:
- עמדה עסקית כוללת: שטח ריצפה בגודל 3 מ"ר, שולחן באורך של עד 1 מטר וכיסא.
- דלפק תצוגה כפול כולל: שטח ריצפה של 4 מ"ר, שולחן באורך 2 מ' ו-2 כיסאות.
- שטח תצוגה לא בנוי כולל: שטח ריצפה בגודל המוזמן ושקע חשמל לשימוש רגיל.
- שטח תצוגה בנוי כולל: ביתן תצוגה מודולרי בשיטת סימה סיטם הכולל 3 קירות צבועים לבן (לביתן פינתי יוקצו 2 קירות בלבד), שולחן/דלפק באורך של עד 1 מטר, מתקני תאורה (ספוט) כולל נורה לכל 1 מטר חזית ביתן, 2 כסאות, 2 מדפים, שקע חשמל לשימוש רגיל (לא מכונות) ושלט חזיתי אחיד הנושא את שם המציג, בעברית או באנגלית בגודל, בצבע ובצורה כפי שיוחלט ע"י המארגנים.ג. מיקום התצוגה וגודל שטח התצוגה יהיה בהתאם למיקום ולגודל שצוין בכתב ההרשמה. הנרשם מתחייב שלא לחרוג משטח התצוגה שהוזמן על ידו ו/או לשנות את מיקום תצוגתו שלא בהסכמת המארגנים. לנרשם הובהר ומוסכם עליו כי מיקומי התצוגות במפת התערוכה הינה טנטטיבית וכי למרות המפורט בכתב ההרשמה, רשאים המארגנים לשנות את מיקום ביתני/שטחי התצוגה כפי שהוזמנו על די הנרשם בהתאם לתפוסת השטח על ידי כלל המשתתפים.ד. הנרשם מתחייב להישמע להוראות נציגי המארגנים וכי הוא אינו רשאי להציב ביריד/בתערוכה שלטים מטעמו למעט בתוך מתקן ו/או שטח התצוגה שהוקצה לו.
ה. כל ציוד נוסף שיזמין הנרשם מהמארגנים מעבר למפורט בסעיף א' לעיל, יהיו תמורת תשלום נוסף, אותו מתחייב הנרשם לשלם למארגנים מיד עם הצגת הדרישה על ידם.ו. הכנסת סחורות והוצאתם תעשה ע"י הנרשם אך ורק דרך הכניסה המיועדת לכך ובמועדים שנקבעו לצורך זה ע"י המארגנים. כמו כן חל איסור להעביר סחורות או לבצע עבודות דקורציה בזמן תנועת קהל ביריד/בתערוכה.ז. על מנת לשמור על תדמית היריד/התערוכה, המארגנים ושאר המציגים ביריד/בתערוכה, מתחייב הנרשם בזאת לא לפרק את תצוגתו ו/או לעזוב את שטח היריד/התערוכה אלא ביום ובשעות שהוקצו לפרוק ע"י המארגנים.ח. הנרשם מתחייב לפנות את מתקן ו/או שטח התצוגה שהוקצה לו מכל אדם וחפץ הקשור אתו וזאת לא יאוחר מהתאריך  והשעה שהוקצו לכך ואשר מפורטים בדף הנחיות למציג שקיבל סמוך למועד האירוע.ט. במידה ומכל סיבה שהיא ישאיר הנרשם חפצים בשטח היריד/התערוכה מעבר לתאריך ולשעה שהוקצו על ידי המארגנים לפריקה, יהיו רשאים המארגנים לפנות חפצים אלה לאלתר וזאת על אחריותו ועל חשבונו של הנרשם והוא מאשר שלא תחול על המארגנים כל אחריות שהיא בגין כך.י. הנרשם מתחייב מפורשות שלא לחלק חומר תעמולה ו/או פרסום במסדרונות היריד/התערוכה או בכל שטח אחר בקרבת אתר יריד/התערוכה אלא אך ורק במתקן התצוגה שיועמד לרשותו ע"י המארגנים.
כמו כן, חל המציג איסור מוחלט להכניס למתקן התצוגה שקיבל, מציג נוסף אלא בהרשאב בכתב מהמאגנים. מציג המחלק חומר פרסומי - לא יוכל לחלק פרסומים של מפרסמים אחרים זולתו.יא. הנרשם ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים עפ"י הדין, הנהוג והמקובל לשם שמירה על ביטחונם ו/או רכושם של הציבור, המארגנים ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, לרבות עצמו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו וצדדים שלישיים אחרים כלשהם.יב. הנרשם יישא באחריות החוקית והבלעדית כלפי כל אדם שהוא לכל נזק לגוף ו/או לרכוש הקשורים במישרין או בעקיפין עם ביצוע הסכם זה ו/או עם ביצוע או אי ביצוע של פעולה כל שהיא ע"י הנרשם עצמו  ו/או כל הפועל  מטעמו ו/א מי מעובדיו ו/או  שולחיו וזאת גם אם מדובר בפעולה או במעשה שלא הוסכם אודותיהם במפורש בהסכם זה לרבות כל נזק שיגרום למתקן, לשטח התצוגה, לריהוט, לכלים, לציוד, לאביזרים ולכל רכוש אחר שיציג ו/או שיקבל ו/או ישתמש במסגרת היריד/התערוכה.יג. הנרשם מתחייב לבטח על חשבונו את כל הסיכונים הכרוכים בהשתתפותו ביריד/בתערוכה, לרבות לכיסוי כל נזק או הפסד העלולים להיגרם לו, לכל אדם שהוא, ו/או לגוף או לרכוש הקשורים במישרין או בעקיפין עם ביצוע הסכם זה ו/או ביצוע או אי ביצוע של פעולה כל שהיא ע"י הנרשם ו/או כל הפועל מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או שולחיו וזאת גם אם מדובר בפעולה או בנושא שלא הוסכם אודותיהם במפורש בהסכם זה, לרבות כל נזק שיגרם לציבור, למארגנים ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם, ו/או למתקן התצוגה לשטח היריד/התערוכה לריהוט, לכלים לציוד לאבזרים ולכל רכוש אחר שיקבל ו/או השתמש הנרשם ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת היריד/התערוכה.יד. בנוסף ומבלי לגרוע באמור בסעיף יג לעיל תכסה פוליסת הביטוח שירכוש הנרשם את כל עובדיו ו/או כל אדם אחר בגין כל נזק או הפסד העלולים להיגרם ע"י הנרשם.טו. הנרשם רשאי לבטל את הרשמתו ליריד/לתערוכה עד 60 יום לפני תחילת היריד/התערוכה ולקבל מהמארגנים את כספו בחזרה בהתאם לסכומים ששילם ובערכם הנומינלי, למעט דמי הרישום וטיפול בסך 1,800 ש"ח שלא יחזרו, ואם עדין לא שילמם יהיה על הנרשם לשלמם לא יאוחר מ 7 ימים מיום הודעת הביטול על ידו.טז. במקרה שהנרשם יבטל את השתתפותו ביריד/בתערוכה, או יקטין את גודל תצוגתו 59 עד 45 יום לפני תחילת היריד/התערוכה, מתחייב הנרשם לשלם למארגנים כפיצוי מוסכם מראש וללא הוכחת נזק, את מלא דמי הרישום ובנוסף סך השווה ל- 45% מהתשלום עליו התחייב הנרשם לשלם למארגנים כדמי השתתפות בכתב הרשמה זה.יז. במקרה שהנרשם יבטל את השתתפותו ביריד/בתערוכה, או יקטין את גודל תצוגתו 44 עד 15 יום לפני תחילת היריד/התערוכה, מתחייב הנרשם לשלם למארגנים כפיצוי מוסכם מראש וללא הוכחת נזק, את מלא דמי הרישום ובנוסף סך השווה ל- 65% מהתשלום עליו התחייב הנרשם לשלם למארגנים כדמי השתתפות בכתב הרשמה זה.יח. במקרה שהנרשם יבטל את השתתפותו ביריד/בתערוכה, או יקטין את גודל תצוגתו בתוך 14 יום שלפני תחילת היריד/התערוכה, מתחייב הנרשם לשלם למארגנים כפיצוי מוסכם מראש וללא הוכחת נזק, את מלא דמי הרישום ובנוסף את מלא התשלום עליו התחייב הנרשם לשלם למארגנים כדמי השתתפות בכתב הרשמה זה.יט.  לנרשם ברור וידוע כי גם אם ביצע את הרשמתו בסמיכות למועד היריד/התערוכה או במהלכו/ה לא יגרעו התחייבויותיו כמפורט בכתב ההרשמה ובטופס תנאי השתתפות למציג, כפי שפורטו במסמך זה, לרבות תנאי  הביטול הנכללים בו.כ. בכפוף לאמור לעיל, יעשה ביטול איזו מהתחייבויות הנרשם על פי כתב ההרשמה באופנים דלקמן:
1. בהודעה בכתב, בדואר רשום ובצירוף אישור מסירה.
2. באמצעות הפקסימיליה ובלבד שיתקבל בידי המבטל אישור המארגנים בכתב על קבלת הפקסימיליה תוך 24 שעות ממועד המשלוח. ללא אישור כאמור לא תתקבל טענת הנרשם כי הודיעה על ביטול באמצעות הפקסימיליה.כא. תנאי השתתפות אלו מחליפים כל זכרון דברים בכתב ובעל-פה שנערכו עם הנרשם טרם החתימתו על כתב ההרשמה וההתחייבות המצ"ב.כב. כל שינוי שהוא בתנאי השתתפות למציג, כפי שפורטו במסמך זה, יחייב את המארגנים רק אם נעשה בכתב ואושר בחתימה ובחותמת המארגנים.כג. מוסכם בזאת על הצדדים כי סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה ו/או לביצועו ו/או הפרתו תהא לבית משפט המוסמך בתל אביב.