כנס ותערוכת תיירות לקבוצות   •   23/01/2019  •  גני התערוכה ת"א  


תנאי השתתפות למציג

 
א.
 
המארגנים יקצו לנרשם בהתאם לסוג התצוגה שהוזמן על ידו ליריד/לתערוכה את הציוד המרכיבים והאביזרים הסטנדרטיים המפורטים בסעיף ב'' להלן.
   
ב.


 
1. לתצוגה מסוג עמדה עסקית יוקצה: שטח ריצפה של 3 מ"ר, שולחן באורך של עד 1 מטר וכיסאות.
2. לתצוגה מסוג דלפק כפול יוקצה: שטח ריצפה של 4 מ"ר, שולחן באורך של עד 2 מ'' ו-2 כיסא.
3. תצוגה מסוג "שטח תצוגה לא בנוי" יוקצה: שטח ריצפה בלבד, בגודל המוזמן ושקע חיבור לרשת החשמל (לשימוש רגיל לא למכונות)
   
ג.


 
מיקום התצוגה וגודל שטח התצוגה יהיה בהתאם למיקום שצוין בכתב ההרשמה. הנרשם מתחייב שלא לחרוג משטח התצוגה שהוזמן על ידו ו/או לשנות את מיקום תצוגתו שלא בהסכמת המארגנים. לנרשם הובהר ומוסכם עליו כי מפת התערוכה עם מיקומי התצוגות הינה טנטטיבית וכי למרות המפורט בכתב ההרשמה, רשאים המארגנים לשנות את מיקום ביתני/שטחי בהתאם לתפוסת השטח עם סגירת רשימת הנרשמים ובהתאם לכלל השטח, הגודל והמיקום התצוגה שהוזמנו בפועל.
   
ד. הנרשם מתחייב להישמע להוראות נציגי המארגנים וכי הוא אינו רשאי להציב באירוע שלטים מטעמו למעט בתוך מתקן ו/או שטח התצוגה שהוקצה לו.
   
ה. כל ציוד נוסף שיזמין הנרשם מהמארגנים מעבר למפורט בסעיף ב'' לעיל, יהיה תמורת תשלום נוסף, אותו מתחייב הנרשם לשלם למארגנים מיד עם הצגת הדרישה על ידם
   
ו.
 
הכנסת ציוד והוצאתו תעשה ע"י הנרשם אך ורק דרך הכניסה המיועדת לכך ובמועדים שנקבעו לצורך זה ע"י המארגנים. כמו כן חל איסור להעביר סחורות או לבצע עבודות דקורציה בזמן תנועת קהל באירוע
   
ז.
 
על מנת לשמור על תדמית האירוע המארגנים ושאר הנרשמים, הנרשם מתחייב בזאת לא לפרק את תצוגתו ולעזוב את השטח אלא ביום ובשעות שהוקצו לפרוק ע"י המארגנים
   
ח.
 
במידה ומכל סיבה שהיא ישאיר הנרשם חפצים בשטח האירוע מעבר לתאריך ולשעה שהוקצו על ידי המארגנים לפריקה, יהיו רשאים המארגנים לפנות חפצים אלה לאלתר וזאת על אחריותו ועל חשבונו של הנרשם והוא מאשר שלא תחול על המארגנים כל אחריות שהיא בגין כך.
   
ט.
 
המציג התחייב מפורשות שלא לחלק חומר תעמולה ו/או פרסום במסדרונות האירוע או בכל שטח אחר בקרבת אתר הכנס אלא אך ורק במתקן התצוגה שיועמד לרשותו ע"י המארגנים.
   
י.

 
הנרשם ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים עפ"י הדין, הנהוג והמקובל לשם שמירה על ביטחונם ו/או רכושם של הציבור, המארגנים ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, לרבות  הנרשם ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו וצדדים שלישיים אחרים כלשהם
   
יא. 
הנרשם יישא באחריות החוקית והבלעדית כלפי כל אדם שהוא לכל נזק לגוף ו/או לרכוש הקשורים במישרין או בעקיפין עם ביצוע הסכם זה ו/או עם בצוע או אי ביצוע של פעולה כל שהיא ע"י הנרשם ו/או כל הפועל מטעמו ו/א מי מעובדיו ו/או שולחיו וזאת גם אם מדובר בפעולה או בנושא שלא הוסכם אודותיהם במפורש בהסכם זה לרבות כל נזק שיגרום למתקן, לשטח התצוגה, לריהוט, לכלים, לציוד, לאביזרים ולכל רכוש אחר שיציג ו/או שיקבל ו/או ישתמש במסגרת היריד/התערוכה.
   
יב.

 
הנרשם מתחייב לבטח על חשבונו את כל הסיכונים הכרוכים בהשתתפותו באירוע, לרבות לכיסוי כל נזק או הפסד העלולים להיגרם לו, לכל אדם שהוא, ו/או לגוף או לרכוש הקשורים במישרין או בעקיפין עם ביצוע הסכם זה ו/או ביצוע או אי ביצוע של פעולה כל שהיא ע"י הנרשם ו/או כל הפועל מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או שולחיו וזאת גם אם מדובר בפעולה או בנושא שלא הוסכם אודותיהם במפורש בהסכם זה, לרבות כל נזק שיגרם לציבור, למארגנים ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם, ו/או למתקן התצוגה לשטח האירוע לריהוט, לכלים לציוד לאבזרים ולכל רכוש אחר שיקבל ו/או השתמש הנרשם ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת האירוע.
   
יב. בנוסף ומבלי לגרוע באמור בסעיף יג לעיל תכסה פוליסת הביטוח שירכוש הנרשם את כל עובדיו ו/או כל אדם אחר בגין כל נזק או הפסד העלולים להיגרם ע"י הנרשם.
   
יג.
 
הנרשם רשאי לבטל את הרשמתו לאירוע עד 60 יום לפני תחילת היריד/התערוכה ולקבל מהמארגנים את כספו בחזרה בהתאם לסכומים ששילם ובערכם הנומינלי, למעט דמי הרישום שלא יחזרו.
   
יד.


 
במקרה שהנרשם יבטל את השתתפותו ביריד/בתערוכה, או יקטין את גודל תצוגתו 59 עד 45 יום לפני תחילת היריד/התערוכה, מתחייב הנרשם לשלם למארגנים כפיצוי מוסכם מראש וללא הוכחת נזק, את מלא דמי הרישום ובנוסף סך השווה ל- 45% מהתשלום עליו התחייב הנרשם לשלם למארגנים כדמי השתתפות בכתב הרשמה זה.
   
טו.


 
במקרה שהנרשם יבטל את השתתפותו ביריד/בתערוכה, או יקטין את גודל תצוגתו 44 עד 15 יום לפני תחילת היריד/התערוכה, מתחייב הנרשם לשלם למארגנים כפיצוי מוסכם מראש וללא הוכחת נזק, את מלא דמי הרישום ובנוסף סך השווה ל- 65% מהתשלום עליו התחייב הנרשם לשלם למארגנים כדמי השתתפות בכתב הרשמה זה.
   
טז.

 
במקרה שהנרשם יבטל את השתתפותו ביריד/בתערוכה, או יקטין את גודל תצוגתו בתוך 14 יום שלפני תחילת היריד/התערוכה, מתחייב הנרשם לשלם למארגנים כפיצוי מוסכם מראש וללא הוכחת נזק, את מלא דמי הרישום ובנוסף את מלא התשלום עליו התחייב הנרשם לשלם למארגנים כדמי השתתפות בכתב הרשמה זה.
   
יז.

 
לנרשם ברור וידוע כי גם אם ביצע את הרשמתו בסמיכות למועד היריד/התערוכה או במהלכו/ה לא יגרעו התחייבויותיו כמפורט בכתב ההרשמה ובטופס תנאי השתתפות למציג, כפי שפורטו במסמך זה, לרבות תנאי  הביטול הנכללים בו.
   
יח.


 
במקרה שהנרשם יבטל את השתתפותו ביריד/בתערוכה, או יקטין את גודל תצוגתו בתוך 14 יום שלפני תחילת היריד/התערוכה, מתחייב הנרשם לשלם למארגנים כפיצוי מוסכם מראש וללא הוכחת נזק, את מלא דמי הרישום ובנוסף את מלא התשלום עליו התחייב הנרשם לשלם למארגנים כדמי השתתפות בכתב הרשמה זה.
   
יט.

 
לנרשם ברור וידוע כי גם אם ביצע את הרשמתו בסמיכות למועד היריד/התערוכה או במהלכו/ה לא יגרעו התחייבויותיו כמפורט בכתב ההרשמה ובטופס תנאי השתתפות למציג, כפי שפורטו במסמך זה, לרבות תנאי  הביטול הנכללים בו.
   
כ. 
בכפוף לאמור לעיל, יעשה ביטול איזו מהתחייבויות הנרשם על פי כתב ההרשמה באופנים דלקמן:
1. בהודעה בכתב, בדואר רשום ובצירוף אישור מסירה.
2. באמצעות הפקסימיליה ובלבד שיתקבל בידי המבטל אישור המארגנים בכתב על קבלת הפקסימיליה תוך 24 שעות ממועד המשלוח. ללא אישור כאמור לא תתקבל טענת הנרשם כי הודיעה על ביטול באמצעות הפקסימיליה.
   
כא.
 
תנאי השתתפות אלו מחליפים כל זכרון דברים בכתב ובעל-פה שנערכו טרם החתימה על כתב ההרשמה וההתחייבות המצ"ב.
   
כב.
 
כל שינוי שהוא בתנאי השתתפות למציג, כפי שפורטו במסמך זה, יחייב את המארגנים רק אם נעשה בכתב ואושר בחתימה ובחותמת המארגנים.
   
כג.
 
מוסכם בזאת על הצדדים כי סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה ו/או לביצועו ו/או להפרתו תהא לבית משפט המוסמך בתל אביב.
       


 

Go Back  Print  Send Page

טלפנו עכשיו 03-6949555

ארגון והפקה: המרכז הבינלאומי לכנסים ולתערוכות   •    www.icx.co.il  טל: 03-6949555, פקס: 03-6949500, Office@icx.co.il