כנס ותערוכת תיירות לקבוצות   •   23/01/2019  •  גני התערוכה ת"א  
 
קובץ נרשמי כנס ותערוכה לקנייני תיירות 
 
תנאי השימוש 
  1. אני מתחייב בזאת שלא להעביר את הקובץ ו/או את הנתונים הנכללים בו לאף לגורם אחר.
  2. ידוע לנו כי זכות השימוש בקובץ זה נבע מהשתתפותי בתערוכה הנ"ל.
  3. ידוע לי כי על מנת להגן על זכויות היוצרים שלכם שתלתם בקובץ באופן מכוון וסמוי, נתונים לצורך ביקורת השימוש בקובץ, וכי נתונים אלו עשויים להוות ראיה להפרת התחייבויותי כלפיכם ולפגיעה בזכויות היוצרים שלכם, וכי במקרה של הפרת התחייבותי זו אשלם לכם פיצוי מוסכם של 3,600 ₪ בתוספת מע"מ בגין כל הפרה.
  4. אני מאשר ומתחייב בזאת להיות אחראי באופן אישי למילוי ההתחייבויות הנ"ל.

טלפנו עכשיו 03-6949555

ארגון והפקה: המרכז הבינלאומי לכנסים ולתערוכות   •    www.icx.co.il  טל: 03-6949555, פקס: 03-6949500, Office@icx.co.il